top of page

טיולים שנתיים

(עם תקצוב מיוחד של משרד החינוך)

משרד החינוך טיולים שנתיים
לוגו מדינת ישראל

" זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות".
חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו. מימוש זכויות ומתן שירותים לאדם עם מוגבלות ייעשו –
(1) תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו;
(2) במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין כאמור בחוק זה;
                                                                            מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998


המושג נגישות מוגדר בחוק כ "אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי". (סעיף 19א לחוק)
                                                                   

מה שכתוב לעיל הוא המבוא של המסמך "טיול מונגש - טיולים ופעילות חוץ בית ספרית בעבור תלמידים עם מוגבלות". המסמך גובש בכפיפות לחוק ובהלימה למטרת משרד החינוך "לחיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית" כמפורט במטרה ב', התוכנית האסטרטגית 2016-2013 ומדריך התכנון למוסד חינוכי.

בעמוד השמיני למסמך, תחת הכותרת "מידע על הנגשות" בסעיף 2 כתוב כי משרד החינוך מתקצב 1,500 ש"ח ליום טיול עבור השכרת נגישון (כלי להשתתפות תלמיד עם לקות מוטורית - אפשר להשכיר כלי המאפשר לתלמידים עם מגבלות תנועה, לטייל בדרכים לא סלולות ולהצטרף לטיול עם חבריהם לכיתה) מחברות המאושרות ע"י משרד החינוך.

הטרקר הייחודי שפותח ע"י חברת פאראטרק יושב תחת קריטריון "נגישון" והחברה מאושרת ע"י משרד החינוך

בשנים האחרונות לקחנו חלק במספר לא קטן של טיולים שנתיים עם בתי ספר שונים, אנחנו שמחים לעשות זאת ורואים בשילוב של תלמידים עם מוגבלות בתנועה בטיול השנתי השכבתי לא כזכות אלא כדבר שצריך להיות מובן מאילו. בשביל זה אנחנו פה. דברו איתנו עוד היום! 

בטלפון - 052-3750767 (זמינים כמובן גם בווטסאפ) או במייל omer@paratrek.org

רשימה חלקית של בתי ספר שעבדנו איתם

אורט גרינברג טבעון |רוטברג רמת השרון | אוסישקין הוד השרון | עמל רמלה |  חשמונאים בת ים | אולפנת עפרה | אביטל מרום גולן | מיתרים רעננה | מדעים אמנויות חדרה | הלב הקדוש חיפה | תיכון מגידו | ברנקו וייס בית שמש | רעות ירושלים | אורט עירוני ד' מודיעין

bottom of page