top of page

2020 קבוצת המטיילים של פאראטרק

שלום לכל המטיילים והמטיילות!

אתם מוזמנים להרשם לקבוצת הטיולים שלנו, קבוצה שפתוחה לכולם - אנשים בלי או עם מוגבלות, בואו כמו שאתם 

כמה דגשים לפני שנתחיל -

 • הקבוצה הינה פתוחה לכולם – אנשים ללא מוגבלות פיזית ואנשים עם מוגבלות פיזית. המסלולים יהיו מונגשים והקבוצה תתחשב בצרכי החברים בה כדי שנוכל לטייל יחד.

 • מרבית הטיולים מתוכננים להתאמה לכיסאות גלגלים והנגשה מלאה ולא יידרשו עזרים מיוחדים.
  בהתאם לרצון של הקבוצה ויכולת המלווים ישולבו טרקרים ומסלולים שאינם מונגשים בתכנית הטיולים.

 • התכנית השנתית היא כללית וניתנת לשינוי בהתאם לשיקול דעתה של פאראטרק ושל המדריכה בהתאם לאילוצים ולקבוצה.

 • תכנית הטיול המפורטת תשלח מספר ימים לפני הטיול ובה שעת המפגש, נקודת המפגש ופרטים רלוונטיים נוספים. התכנית תשלח לרשומים בקבוצה.

 • במידה והטיול יכלול כניסה לאתרים בתשלום, נציין זאת בדף המידע והתשלום על האתרים יהיה נפרד מההרשמה לתכנית השנתית ויתבצע באופן עצמאי בהגעה לאתר.

 • ההגעה לטיולים היא עצמאית, נסייע בתיאום הסעות בין חברי הקבוצה במידה ויתאפשר.

 • בחלק מהטיולים נעבור במהלך היום בכמה מוקדים וההתניידות בניהם תהיה עצמאית גם היא.

תנאים ותשלומים –

 • עלות טיול ליחיד 100 ש"ח, עלות לשניים ממשפחה 150 ש"ח 

 • קבוצת הטיולים תפתח בכפוף להרשמה של מינימום משתתפים. הודעה על ביטול התכנית בעקבות הרשמה נמוכה תועבר עד 5 ימים לפני הטיול הראשון בתכנית.

 • התשלום אפשרי בהעברה בנקאית/צ'ק/מזומן.

מדיניות ביטולים:

 • מזג אוויר – במצב של מזג אוויר שלא מאפשר לקיים את טיול, הטיול ידחה למועד חלופי הקבוע בתכנית. יתכן ובמצב כזה תכנית הטיול תשתנה.

ביטוח:

 • הביטוח הרפואי הציבורי מבטח כל פציעה של אזרח ישראלי בטיול. פאראטרק מכוסה גם בביטוח אחריות מקצועית וצד ג'.

הצהרת בריאות:

 • אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי מגבלות בריאות שיש בהן כדי לפגוע בהשתתפותי בטיול מונגש ואף אם תתגלנה בעיות או מגבלה/ות וייגרם לי נזק כלשהו הן תהיינה על אחריותי בלבד ואין למארגני הטיול ו/או למדריך הטיול כל אחריות מכל סוג.

 • אני מאשר/ת כי אני מודע/ת לסיכונים הכרוכים בטיול בטבע ומשחרר בזאת את המדריך ומארגני הטיול מכל אחריות לנזק שייגרם שלא בגין רשלנות או אחריות מקצועית.

טיול ראשון לשפת יהודה ביום שישי 20/03/2020

לפרטים והרשמה לטיול:

אלון זלצמן (מוביל הקבוצה): 050-3456919

שיר סגל (מדריכת הקבוצה): 050-3436914

bottom of page